Všeobecní obchodní podmínky

 1. Obecná ustanovení a definice
  1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností  Alciati Trade SE, Klimentská1746/52, Nové Město Praha 1

   (dále jen "provozovatel" nebo "prodávající") uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodního domu www.trendova.sk (dále jen "systém").

  1.2 VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.trendova.sk mezi prodávajícím a kupujícím.

  1.3 Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č.40 / 1964 Sb., občanský zákoník.

  1.4 Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu.

  1.5 Prodávajícím se rozumí: Alciati Trade SE, Klimentská1746/52, Nové Město Praha 1

  IČO: 095 44 381

  1.6 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslán na adresu prodávajícího.

 2. Objednávka
  2.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí včetně telefonického kontaktu.

  2.2 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

  2.3 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. Prodávajícím e-mailem potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v době potvrzení a tehdy zároveň vzniká vztah mezi kupujícím a společností Alciati Trade SE

  2.4 Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží.

  2.5 Při objednávce v hodnotě nad 100 EUR je třeba provést platbu předem. Zásilka Vám bude doručena bez dobírky. O provedení platby je třeba nás informovat emailem na: info@trendova.sk

  2.6 V případě akce 2 + 1 zdarma se při vrácení zboží dodatečně účtuje hodnota zlevněného zboží.

 3. Storno objednávky
  Storno objednávky ze strany kupujícího

  Objednávku lze stornovat do okamžiku jejího zpracování / připravení a to prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. Takovou storno objednávku považujeme za zrušenou. Při zrušení objednávky je třeba uvést Vaše jméno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného zboží. V případě zrušení objednávky neúčtujeme žádné penále ani jiné poplatky související se stornem objednávky.

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  v případě objednávky na dobírku objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.)
  zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, pokud se s kupujícím nedohodne na náhradním plnění. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nebo adresu ve lhůtě 14-ti kalendářních dnů.

 4. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)
  4.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a násl. Zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku") ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

  Kupující má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, charakteristik a fungování zboží. Kupující je odpovědný za případné snížení hodnoty zboží.

  Ustanovení v této části výslovně neplatí pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele i fyzické osoby-nepodnikatele nesplňujících definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona.

  4.2. Kupující uplatňuje své právo odstoupit od smlouvy výhradně písemně, a to prostřednictvím doporučené pošty zaslané na adresu prodávajícího, resp. e-mailem na adresu info@trendova.sk. Pro odstoupení od smlouvy je nutné přiložit vzorový výměnný formulář, který se nachází na naší stránce.

  4.3. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí si strany všechny vzájemné přijatá plnění. Zboží spolu s dokladem o koupi proto prosím pokud možno zasílejte zpět:
 • nepoužívaný
 • nepoškozené
 • kompletní (spolu s visačkami)
 • v původním obalu

Doporučujeme vám zboží pojistit. Zásilky na dobírku nepřebíráme.

Zásilky posílejte výhradně na ADRESU (jako balík na adresu, ne na poštu) bez dobírky:

Trendova, Alciati Trade SE

Mládeže 2067

089 01 Svidník

UPOZORNĚNÍ! Zásilky zaslané na adresu: Alciati Trade SE, Klimentská1746/52, Nové Město Praha 1 

 nebudou převzaty a vrátí se odesílateli!

Kupní cenu zboží Vám vrátíme převodem na Vámi určený bankovní účet, a to nejpozději do 14 dnů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. Pokud si ponecháte zboží, jehož hodnota nepřesahuje částku 1.900kč, bude Vám dodatečně účtována cena poštovného ve výši 60kč/60kč.

Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím.

4.4. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží se sníženou hodnotou, který je používán (za používání se bere i jiná výrazná vůně zboží), poškozený nebo neúplný, bude takové zboží zasláno zpět na adresu kupujícího.

4.5. V souladu s ust. § 7 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele, nebo zboží, které ohledem na jeho vlastnosti nelze vrátit (jde speciálně objednané zboží dle požadavku zákazníka ao zboží velikosti 3XL a výše -které je možné objednat telefonicky nebo e-mailem po vzájemné dohodě, neboť tyto objednáváme u dodavatele zvlášť pro každého spotřebitele).

4.6. K uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je třeba předložit originál dokladu o koupi (který se zasílá výhradně v papírové podobě), z něhož je zřejmé u koho, kdy, co a v jaké ceně bylo zakoupeno. Pokud takový doklad spotřebitel nemá, nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.

5. Cenové podmínky

5.1 Cena výrobků představuje cenu včetně DPH 21%

5.2 Ceny poštovného a balného jsou uvedeny v bodě 6

5.3 Kupující má možnost platit v následujících měnách: CZK

5.4 Ceny produktů se mohou v čase měnit. Na změnu ceny kupujícího předem upozorníme formou mailu při konkrétní objednávce. Kupující má v případě změny dohodnuté ceny právo od smlouvy odstoupit.

5.5 Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.

 

6.Poštovné a balné

6.1 Společnost Alciati Trade SE si účtuje poštovné a balné ve výši 100kč / 60kč v závislosti na druhu přepravy.

6.2 Cena poštovného je uvedena včetně DPH.

6.3 Při výměně nebo vrácení zboží si poštovné hradí zákazník sám.

 

7. Podmínky a možnost platby za zboží

7.1 Kupující má možnost platit dobírkou při přebírání zboží od kurýra.

7.2 Pokud nebude cena za dodané výrobky uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit další dodávky zboží do doby, kdy bude cena uhrazena.

 

8. Dodací podmínky

8.1 Prodávající je povinen splnit objednávku kupujícího a dodat kupujícímu zboží ve lhůtě nejpozději do 30 dnů. Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) jsou vždy expedované v co nejkratším termínu, obvykle ve lhůtě 5 - 7 pracovních dní.

8.2 Každý kupující je informován o všech změnách ve stavu objednávky emailem nebo telefonicky. Status objednávky si může zkontrolovat po přihlášení se v systému.

8.3 Zboží je dodáváno prostřednictvím kurýrní firmy GLS na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu.

8.4 Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

8.5 Zboží dodáváme na území České republiky.

8.6 Pokud si kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy nepřevezme zboží na místě určeném kupujícím a / nebo v časovém rozsahu, který si kurýr s kupujícím předem dohodl, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů za pokus o neúspěšné doručení objednávky .

 1. Záruční podmínky
  V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může si kupující uplatnit reklamaci. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a trvá 24 měsíců s výjimkami stanoveným Zákonem. Pokud je kupující podnikatel a výrobek kupuje pro podnikatelskou činnost, záruční doba se řídí záručními podmínkami výrobce v souladu s § 429 odst. 2 Obchodního zákoníku.

  Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

  Veškeré právem uplatněné opravy jsou v záruční době bezplatné. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

  Navzdory vyznačení na visačce nedoporučujeme prát bundy a kabáty v pračce! Upřednostněte prosím čištění v čistírně.

 2. Reklamačný řád

  10.1 Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno ve společnosti Alciati Trade SE Záruční doba na veškeré zboží je 24 měsíců, pokud není u konkrétního výrobku uvedeno jinak. Začíná běžet dnem převzetí zboží spotřebitelem.

  10.2 Ke každému zboží zakoupenému u společnosti Alciati Trade SE je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.

  10.3 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:

  zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednané, zboží po otevření balíku nerozbalujte, neotvírejte, jinak nebude možné ho vyměnit)
  zda není zboží poškozeno, tzn. zda nemá zjevnou vadu, zda jsou součástí balení i visačky (výjimkou jsou svetry, dodávány bez visaček)

  zda jste spolu se zbožím obdrželi i fakturu
  O zjištěných skutečnostech je zákazník povinen nás neprodleně informovat ihned po převzetí zboží.

  Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku na účel, pro který byl vyroben).

  Záruka se nevztahuje na:
  - mechanické poškození zboží, jako např. rozřezání, odtržení části
  - poškození přírodními živly nebo vyšší mocí.
  - vady způsobené používáním zboží kupujícím - opotřebení:

  a) deformační či jiné vzhledové a funkční změny, které mají svůj původ v opotřebení výrobku v průběhu záruční doby, případně jsou přirozenou vlastností použitého materiálu,
  b) poškození v důsledku nesprávného výběru velikosti, nedodržení zásad účelovosti a nesprávné údržby resp. ošetřování oděvů.
  c) mechanické opotřebení (např. protržení či proříznutí materiálu, poškození zipů, knoflíků atd.),
  d) vzhledové a funkční změny zboží a jejich součásti mající svůj původ v opotřebení z používání během záruční lhůty,
  e) poškození zboží vlivem působení olejů, nafty, benzínu a jiných agresivních látek,
  f) na oděv, na kterém byly v záruční době provedeny jakékoliv opravy a úpravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebením,
  g) pouštění barvy při zvýšeném pocení nebo užívání agresivních deodorantů nebo pracích prostředků.

 


Doprava zdarma
od 1 900 Kč
Více jak 360 výdejních míst na CZ
Dodání zboží
do 24-48 hod
Vrácení zboží
do 14 dní
Speciální slevy a akce
Všechny produkty
máme skladem